Podklady do přednášek (doc. Paseka)

Úvod, stavba Země, horninotvorné minerály

Vyvřelé horniny

Výlevné horniny

Sedimenty

Endogenní dynamika

Exogenní dynamika

Svahové pohyby

Podzemní voda a prameny

Geologické mapy

Přehled základových půd podle geolog. příslušnosti

Úkoly IG v pozemním stavitelství

Těžba hornin

 

Vlastnosti spraší

Strukturní kolaps některých sprašoidních zemin v Karpatské předhlubni

 

Vlastnosti jílovitých zemin

Ekologické podmínky trvalé koexistence vzrostlé zeleně a zástavby na sídlištích