Specifický výzkum

Cílem Studentské grantové soutěže (SGS), pod kterou spadá Specifický vysokoškolský výzkum, je posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů ve spolupráci s akademickými pracovníky v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách. SGS na VUT usiluje o zvýšení kvality a efektivnosti vědecké, výzkumné a umělecké práce, o rozvoj interdisciplinárních oborů v doktorském a magisterském studiu, o navazování mezinárodní spolupráce a o podporu publikování výsledků a je v souladu s dlouhodobým rozvojem VUT.

 

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Stanovení vstupních parametrů materiálových modelů pro potřeby podzemního stavitelství s možností využití optimalizačních metod

01.01.2018 – 31.12.2018

Navrhování podzemních staveb je náročné zejména proto, že zde dochází k interakci vyztužení výrubu a okolního horninového masivu. Masiv jednak vytváří zatížení, ale zároveň se i podílí na přenosu sil v okolí výrubu. Aby bylo možné analyzovat tento komplexní systém, je vhodné použít techniky matematického modelování, které popisují jednotlivé materiály tzv. materiálovými modely. Pro výstižnou charakteristiku skutečného chování masivu, či prvků zajištění, je nutné získat adekvátní hodnoty vstupních parametrů materiálových modelů.

Podrobné informace naleznete na https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/29673

 


UKONČENÉ PROJEKTY