Úvodní stránka

Vítejte na webových stránkách Ústavu geotechniky, Fakulty stavební VUT v Brně.

Náš ústav zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech včetně vedení bakalářských, magisterských a disertačních prací.

Dále poskytujeme, v laboratořích fakulty a centra AdMaS, široké spektrum laboratorních zkoušek zemin i hornin. Nabízíme podporu pro technickou praxi v matematickém modelování. V této oblasti mají členové ústavu dlouhodobé zkušenosti s řešením celé řady geotechnických úloh (např. deformační a stabilitní analýza zemních hrází či hlubokých stavebních jam).

Následně jsme schopni zpracovat odborné či znalecké posudky.

Pro více informací o Vašem oboru zájmu pokračujte do MENU v levé části stránky.

 

AKTUALITY:

 

Zkratky pro aktuální semestr:

Podklady do cvičení pro předmět BFA002 Mechanika zemin

Podklady do cvičení pro předměty BFA003 a BFA005 Zakládání staveb