MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro:

  • průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství;
    podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti;
  • vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky;
  • podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti;
  • technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
  • elektronické komunikace a poštovní služby.

(zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/pusobnost-ministerstva/pusobnost-ministerstva–1926/)

ŘEŠENÉ PROJEKTY

 

UKONČENÉ PROJEKTY

PROJEKT FV 10505 „Inteligentní kompozitní kotevní prvek“

Odkaz na stránky projektu

Anotace: Cílem projektu je výzkum možností kombinace kompozitních materiálů a elektronických systémů, tak aby vznikl zcela nový typ kotevního prvku využívaného ke kotvení záchytných sítí při sanacích skalních stěn, v oblasti důlního inženýrství a při řešení dalších geotechnických problémů. Inteligentní kompozitní kotevní prvek bude oproti stávajícím kotevním prvkům umožňovat nedestrukční měření jeho délky i po jeho instalaci. Tato vlastnost je důležitá kvůli dlouhodobému sledování efektivity provedených opatření, ale také k ověření správnosti realizace opatření. Nicméně nepůjde o prostou implementaci měřícího systému do stávajících kompozitních kotevních prvků. Na základě modelování a zkoušek in situ budou optimalizovány i mechanické vlastnosti kotevního prvku. Zejména se řešitelský tým zaměří na zlepšení vrcholového úchytu kotevního prvku. V současné době jsou pro zmiňovaná opatření využívány především ocelové kotevní prvky, které jsou pomalu nahrazovány kompozitními, bez jakýchkoliv přidaných funkcí. Po instalaci kotevního prvku, které se instalují v daném rastru, do dané hloubky (např. v rastru 1x1m do hloubky 3 m), není možné ověřit, jak dlouhý kotevní prvek skutečně byl nainstalován. Vzhledem k faktické nemožnosti ověření skutečné délky instalovaného kotevního prvku je velkým pokušením některých realizátorů kotevní prvky zkracovat. Investor nemá žádnou spolehlivou možnost tuto skutečnost si nezávisle ověřit. Ani během životnosti geotechnického opatření není možné ověřit, například pro nějaké mimořádné události (např. výskyt nové pukliny v horninovém masivu, iniciace částečného řícení apod.), zda nedošlo k porušení instalovaného kotevního prvku.

Doba řešení: 2016 – 2019

Program: TRIO

Pokytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Partneři projektu: STRIX Chomutov, a.s.; PREFA KOMPOZITY, a.s.; ČVUT v Praze Fakulta stavební; Ústav betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně

Výstupy projektu: 

Global sensitivity analysis for transformation of Hoek-brown failure criterion for rock mass (článek v časopise)

Vliv směru působícího zatížení na únosnost FRP prutu (příspěvek ve sborníku)

A Precise Altitude Difference Measurement System for Terrain Mapping and Application in a Ducted-Fan Powered Airplane (příspěvek ve 

sborníku) 

APLIKACE R-SL-STAB (výpočetní software)

 

PROJEKT FR-TI4/261 „VÝZKUM CHOVÁNÍ INJEKTÁŽNÍCH SMĚSÍ PŘI APLIKACI POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY, VÝVOJ NOVÝCH INJEKTÁŽNÍCH SMĚSÍ, METODIKY JEJICH NÁVRHU, ZPŮSOBU MONITORINGU A PROVÁDĚNÍ“

Doba řešení: 2012-2015

Program: TIP

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

PROJEKT PZ-S/10/98 „REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ“

Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Jiří Lank, CSc.

Řešitel dílčího úkolu: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Od r. 1997 do 31.12. 2000

 

Projekt FR-TI4/329 „Výzkum a vývoj – tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních a horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků“

Projekt FR-TI4/261 „Výzkum chování injektážních směsí při aplikaci pod hladinou podzemní vody, vývoj nových injektážních směsí, metodiky jejich návrhu, způsobu monitoringu a provádění“

Projekt PZ-S/10/98 „Regenerace panelových domů“