TA ČR – Technologická agentura České republiky

Technologická agentura České republiky (dále jen „Technologická agentura“) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly podle § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb. (dále jen „zákon“). Technologická agentura je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Sídlem Technologické agentury je Praha. (zdroj: https://tacr.cz/) Pozn.: Pro další informace o projektech je možné přejít na podrobný popis a představení projektu po kliknutí na jeho název, který je odkazem.

 

Řešené projekty

Projekt TJ02000140 Implementace metody přenosových funkcí pro optimalizaci návrhu hlubinného zakládání staveb

Doba řešení: 2019 – 2021

Program: Zéta

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Účastnící projektu: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav geotechniky, GEOSTAR spol. s r.o.

Souhrnná výzkumná zpráva projektu

Představení projektu

Projekt TN01000056/06 Optimalizace energopilot pro využití energie země

Doba řešení: 2019 – 2022

Program: Národní centra kompetence

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Účastníci projektu: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, výzkumné centrum AdMaS (VUT AdMaS), Subtech s.r.o, GEOtest a.s..

Představení projektu

Směřování naší společnosti k budovám s téměř nulovou spotřebu energie (NZEB) vyžaduje aplikaci obnovitelných zdrojů tepla a chladu, které budou dostatečně ekonomicky efektivní, aby se prosadily v praxi. Tento potenciál má systém využívání tepla a chladu země pro vytápění a chlazení budov prostřednictvím tepelně-aktivovaných základových pilot – tzv. energopilot. Vybavením základových pilot potrubím s kapalinovým okruhem, umožňuje, za malých nákladů, využívat výhodnou a časově poměrně stálou teplotu zeminy a v kombinaci s tepelným čerpadlem dosahovat vysokých topných a chladicích faktorů v porovnání s jinými zdroji energie. Energetickou výtěžnost a ekonomickou efektivnost pro dané základové podmínky je třeba navrhnout a posoudit individuálně ve vazbě na typ budovy a způsob jejího provozování. K tomuto účelu je třeba vytvořit numerický model přenosu tepla v energopilotách a okolní zemině, spojit jej s modelem budovy a jejich energetických systémů a aplikovat vhodné optimalizační metody. Prosazení enegopilot v ČR omezují, mimo jiné, obavy statiků, protože tepelná aktivace energopilot ovlivňuje stavebně-mechanickou funkci základových pilot a to zejména jejich teplotní roztažností, která negativně ovlivňuje plášťové tření a může tak snižovat jejich únosnost a použitelnost. Pro posouzení tohoto vlivu je třeba provést počítačové simulace a experimentální měření mechanicky a tepelně zatěžované piloty, dosažené výsledky zpracovat do návrhového softwaru, který bude pomůckou odborníků na statiku budov.

 

Ukončené projekty

PROJEKT TA04031092 „INTERPRETACE A KORELACE DYNAMICKÉ A STATICKÉ PENETRAČNÍ ZKOUŠKY PRO EFEKTIVNĚJŠÍ NAVRHOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB“

Doba řešení: 2014-2017

Program: ALFA 4

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Představení projektu

Výsledky projektu

Nabídka výstupů projektu

 

PROJEKT TA02030829 „KONTROLA ZKOUŠENÍ PODLOŽÍ ZLEPŠENÉHO ŠTĚRKOVÝMI PILÍŘI“

Doba řešení: 2012-2015

Program: ALFA 2

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

 

Projekt TA04031092 „Interpretace a korelace dynamické a statické penetrační zkoušky pro efektivnější navrhování dopravních staveb“

Projekt TA02030829 „Kontrola zkoušení podloží zlepšeného štěrkovými pilíři“