BFA001 – Geologie

Předmět formou přednášek poskytuje studentům základní informace o stavbě Země, teorii globální deskové tektoniky, vzniku a klasifikaci hornin, horninotvorných minerálech včetně jílových minerálů a vlivu minerálního složení hornin na stavební praxi, o vlastnostech hornin jako základové půdy a jako konstrukčního materiálu, strukturách a minerálním složení magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a jejich fyzikálně – indexových vlastnostech, endogenních a exogenních geologických procesech a jevech, hydrogeologii a regionální geologii.
V praktických cvičeních je kladen důraz na získání schopnosti posouzení vlastností hornin jako základové půdy.