Doporučená literatura


Schultze, Edgar, Muhs, Heinz: Bodenuntersuchungen für Ingenieurbauten, Springer, 1967

Stagg, K. G., Zienkiewicz, O. C. (editoři): Rock Mechanics in Engineering Practice, John Wiley & Sons, 1969

Záruba, Quido, Mencl, Vojtěch: Inženýrská geologie, Academia, Praha, 1974 (respektive další edice)

Hobst, Leoš, Zajíc, Josef: Kotvení do hornin, SNTL-Alfa, Praha, 1975

Mareš, Stanislav a kol.: Úvod do užité geofyziky, SNTL-Alfa, Praha, 1979

Pavlík, Jiří: Geotechnické způsoby určování stability skalních stěn, SNTL, Praha, 1981

Záruba, Quido, Mencl, Vojtěch: Sesuvy a zabezpečování svahů, Academia, Praha, 1987

Goodman, Richard E.: Introduction to Rock Mechanics, John Wiley & Sons, 1989

Matys, Mirko, Ťavoda Ondrej, Cuninka Milan: Poľné skúšky zemín, Alfa, Bratislava, 1990

Ondrášik, Rudolf, Rybář, Jan: Dynamická inžinierska geológia, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1991

Nešvara, Jaromír, Bláha, Pavel: Některé problémy monitorování sesuvů, Edice Geoda, sv. 4, Geofond ČR a GEOtest, Brno, 1991

Malgot, Jozef, Klepsatel, František, Trávníček, Ivan: Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa, Bratislava, 1992

Goodman, Richard E.: Engineering Geology, John Wiley & Sons, 1993

Pašek, Jaroslav, Matula, Milan a kolektiv: Inženýrská geologie I., II., Česká Matice Technická – Technický Průvodce č. 76, Praha, 1995

Waltham, A. C.: Foundations of Engineering Geology, Blackie Academic & Professional, 1995

West, T. R.: Geology Applied to Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 1995

Záruba, Quido, Mencl, Vojtěch: Inženýrská geologie, kap. 3 mechanické vlastnosti hornin, Stavebně inženýrské služby ČSSI, Brno, 1999

Bodare, Anders: Non destructive tests methods of stone and rock

Hoek, Evert: Practical Rock Engineering, 2000


Skripta

Žebera, Karel: Geologie v plánování oblastí a sídlišť, Státní geologický ústav ČSR – Geotechnica, sv. 3, Praha, 1947

Tkaný, Zdeněk: Technika průzkumných prací, ES VUT, Brno, 1966

Vávra, Jan: Technologie geologicko-průzkumných a speciálních stavebních prací (Příručka pro vrtmistry č.1), Geoindustria, Praha, 1974

Trávníček, Ivan, Hrdý, Josef: Mechanika hornin, SNTL, Praha, 1977

Vaníček, Ivan: Mechanika zemin, ES ČVUT, Praha, 1983

Šamalíková, Milena, Trávníček, Ivan: Inženýrská geologie a mechanika hornin, SNTL, Praha, 1984

Škopek, Jiří, Ťavoda, Ondrej, Drozd, Karel: Mechanika hornin I, SPN, Praha1986

Kolektiv autorů vedený Jiřím Zavoralem: Metodiky laboratorních zkoušek v mechanice zemin a hornin. III. Mechanika hornin, Český geologický úřad, Praha, 1987

Chamra, Svatoslav, Pacovský, Jaroslav: Mechanika hornin a inženýrská geologie, pomůcka pro cvičení, ES ČVUT, Praha, 1990

Pauli, Jiří, Holoušová, Taťana: Mechanika hornin. Laboratorní zkoušky hornin, ES ČVUT, Praha, 1991

Šamalíková, Milena: Inženýrská geologie a hydrogeologie, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1996

Pruška, Jan: Geomechanika. Mechanika hornin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002


Zákony a vyhlášky

Zákon o geologických pracích (úplné znění zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 543/1991 Sb. a zákonem č. 366/2000 Sb.), (sbírka zákonů č. 66 /2001)

Vyhláška MŽP o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a o oznamování rizikových geofaktorů, (2003, návrh)

Vyhláška MŽP o geologické dokumentaci, (2003, návrh)

Stavební zákon ()


Normy a další předpisy

ISO 710-1 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross sections – Part 1: General rules of representation (Grafické symboly pro použití v podrobných mapách, výkresech a geologických řezech – Díl 1: obecná pravidla znázornění)

ISO 710-2 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross sections – Part 2: Representation of sedimentary rocks (Grafické symboly pro použití v podrobných mapách, výkresech a geologických řezech – Díl 2: Znázornění sedimentárních hornin)

ISO 710-3 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross sections – Part 3: Representation of magmatic rocks (Grafické symboly pro použití v podrobných mapách, výkresech a geologických řezech – Díl 3: Znázornění magmatických hornin)

ISO 710-4 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross sections – Part 4: Representation of metamorphic rocks (Grafické symboly pro použití v podrobných mapách, výkresech a geologických řezech – Díl 4: Znázornění metamorfovaných hornin)

ISO 710-5 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross sections – Part 5: Representation of mminerals (Grafické symboly pro použití v podrobných mapách, výkresech a geologických řezech – Díl 5: Znázornění minerálů)

ISO 710-6 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross sections – Part 6: Representation of contact rocks and rocks which have undergone metasomatic, pneumatolytic, hydrothermal transformation or transformation by weathering (Grafické symboly pro použití v podrobných mapách, výkresech a geologických řezech – Díl 6: Znázornění kontaktních hornin a hornin které podstoupily metasomatickou, pneumatolytickou či hydrotermální přeměnu zvětráním)

ISO 710-7 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross sections – Part 7: Tectonic symbols (Grafické symboly pro použití v podrobných mapách, výkresech a geologických řezech – Díl 7: Tektonické symboly)

ČSN 72 0512/1970 Geologické a petrografické značky magmatických hornin

ČSN 72 0513/1972 Geologické a petrografické značky. Metamorfované horniny

ČSN 72 0514/1971 Geologické a petrografické značky. Minerály

ČSN 72 0515/1973 Geologické a petrografické značky. Tektonické značky

ČSN 72 1001/1990 Pojmenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii

ČSN 72 1002/1993 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 73 1001/1988 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050/1987 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN P ENV 1997-1/1996 Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla (Předběžná norma, v revizi. Kap. 3 a 4)

ČSN P ENV 1997-3/2000 Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 3: Navrhování na základě terénních zkoušek (Předběžná norma, v revizi)

ČSN EN ISO 14688-1 (721003)/2003 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – část 1: Pojmenování a popis

Dtto. Část 2: Zásady zatřiďování a hodnocení popisných vlastností (V tvorbě a schvalování)

ISO 14689 Pojmenování a popis hornin (V tvorbě a schvalování)

Český normalizační institut


Technické podmínky

TP 76 Ministerstvo dopravy/2001 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace


Časopisy

Rock Mechanics and Rock Engineering

International Society for Rock Mechanics

GeoDrilling – specializovaný časopis pro vrtání

Electronic Journal of Geotechnical Engineering

Bulletin of Engineering Geology and the Environment