Doporučená literatura

Podzemní stavby – literatura

Streit, Jiří: Tunely všech dob a zemědílů, Karel Synek, Praha, 1947

Pruška, Lumír: Tlaky na objekty umístěné v zemním tělese, SNTL, Praha, 1964

Gudehus, G.: Finite Elements in Geomechanics, John Wiley & Sons, 1977

Klepsatel, František, Čulík, Matej: Bezvýkopová výstavba podzemných vedení, Alfa, Bratislava, 1986

Sinha, R. S. (editor): Underground Structures, Design and Construction, Elsevier, 1991

TUNNELS and SHAFTS in ROCK, Civil Engineering Manuals (US Army) EM 1110-2-2901,1997

Kolymbas, Dimitrios: Geotechnik – Tunnelbau und Tunnelmechanik, Springer, 1998

Aldorf, Josef: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB – TU Ostrava, fakulta stavební, 1999

HOEK, Evert: Practical Rock Engineering, 2000

Rozsypal, Alexandr: Kontrolní sledování a rizika v geotechnice, Vydavatelstvo Jaga group, Bratislava, 2001

Kolymbas, Dimitrios (editor): Tunnelling Mechanics – Advances in Geotechnical Engineering and Tunnelling, Logos Verlag, Berlin, 2002

Klepsatel, František, Kusý, Pavol, Mařík, Libor: Výstavba tunelů ve skalních horninách, Vydavatelstvo Jaga group, Bratislava, 2003


Skripta

Trávníček, Ivan: Podzemní stavby, VUT v Brně, 1988

Barták, Jiří, Bucek, Miloš: Podzemní stavby, ČVUT v Praze, 1989

Ratkovský, Koloman, Kubík, Ivan: Podzemné stavby. Cvičenia, SVŠT v Bratislave, 1989

Klepsatel, František, Kusý, Pavol, Kopáčik, Alojz: Podzemné stavby I Metódy tunelovania, STU v Bratislave, 1998

Pruška, Jan: Podzemní stavby (Návody pro cvičení), Vydavatelství ČVUT, Praha. 2000


Normy a další předpisy

ČSN 73 7501/1993 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení

ČSN 73 7503/1997 Projektování a stavba tunelů městských drah

ČSN 73 7505/1994 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 73 7507/1999 Projektování tunelů pozemních komunikací

ČSN 73 7508/2002 Železniční tunely

ČSN 73 7509/1996 Průjezdný průřez metra

ÖNORM B 2203-1/2002 Untertagebauarbeiten – Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb

Směrnice Min. hospodářství/1992 pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

Zásady pro používání stříkaného betonu, Pracovní skupina ČTuK pro stříkaný beton, 2003, (viz časopis TUNEL, ČTuK informuje)

Český normalizační institut


Technické podmínky (TP)

TP 76 Ministerstvo dopravy/1995/2000 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace

TP 98 Ministerstvo dopravy a spojů/1997 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací

TP 154 Ministerstvo dopravy a spojů/2002 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací

Technické podmínky pro zavedení technologie řízeného výlomu na stavbě metra – Bartoš, Luděk: Výskumný ústav inžinierských staveb – č. 217, Bratislava, 1986


Technické a kvalitativní podmínky (TKP)

TKP Ministerstvo dopravy a spojů/1999 – kapitola 7 Tunely, podzemní objekty, galerie

TKP Ministerstvo dopravy a spojů/1999 – kapitola 24 Tunely

TKP staveb Českých drah (Divize dopravní cesty)/1996 – kapitola 20 Tunely


Časopisy

Časopis českého a slovenského tunelářského komitétu ITA/AITES TUNEL (založen 1992)

WORLD TUNNELLING (London, England)

TUNNEL (oficiální orgán STUVA – SRN)

Tribune ITA newsletter (časopis Světové tunelářské asociace ITA)

NoDig (časopis pro bezvýkopové technologie)

Tunnelling and Underground Space Technology (Pergamon –Elsevier)