Termomechanika hornin

Jedním z aktuálních témat řešených na Ústavu geotechniky je termomechanika hornin. Cílem je studovat vliv teploty na vlastnosti horninové hmoty. V rámci pilotní studie byla realizována sada laboratorních zkoušek na tělesech vyrobených z kulmské droby. Tělesa byla před testováním vypálena na teploty až do 1200 °C pro simulaci např. účinků požáru. Zkoušky byly následně realizovány standardně dle metodiky mechaniky hornin. Tématu se věnuje Ing. Marek Brabec. Více informací zde: https://www.vut.cz/studenti/zav-prace/detail/152637

Princip jednoosé tlakové zkoušky (vlevo) a vykreslení Mohrovy kružnice pro jednoosou tlakovou pevnost (vpravo), σc – stanovená pevnost
Princip Brazilské/příčné tahové zkoušky (vlevo) a vykreslení Mohrovy kružnice pro příčnou tahovou pevnost (vpravo), σt – stanovená pevnost
Princip Hoekovy buňky (vlevo) a vykreslení Mohrovy kružnice pro triaxiální tlakovou pevnost (vpravo), σ1 – osové napětí vyvolané lisem, σ3 – komorové napětí vyvolané hydraulickým olejem (červená)
Sada těles z hrubozrnné droby po výpalu: nahoře – tělesa určená pro jednoosou tlakovou zkoušku, dole – nařezaná tělesa určená pro Brazilskou zkoušku
Závislost objemu vypáleného tělesa z droby na teplotě výpalu
Závislost objemové hmotnosti vypáleného tělesa z droby na teplotě výpalu
Závislost jednoosé tlakové pevnosti droby na teplotě výpalu: hodnoty stanovené na tělesech s puklinami označeny světle šedým okrajem, vyřazená hodnota pevnosti označena křížkem, pevnostní třídy hornin dle ČSN 73 6133
Závislost příčné tahové pevnosti droby na teplotě výpalu: hodnota stanovená na tělese s puklinou označena světle šedým okrajem
Vypálená tělesa z droby porušená v příčném tahu
Zobrazení výsledků destruktivních zkoušek realizovaných na vypálených tělesech z droby v závislosti σ1 na σ3
Závislost koheze a úhlu vnitřního tření vypálené droby na teplotě výpalu
Závislost hodnot RGB složek na teplotě výpalu, pro jednotlivé teploty je také přiložen analyzovaný výřez z fotografie povrchu a odpovídající zprůměrovaná barva
Fotografie leštěných průřezů zkušebních těles z hrubozrnné droby po výpalu
Fotografie horninových výbrusů zhotovených z vypálené droby, určených pro studium vlivu teploty na jednotlivé složky této droby – křemen, živec, muskovit, biotit a jílovitá břidlice
Statistické vyhodnocení normalizovaných hodnot parametrů jemnozrnné droby v závislosti na teplotě výpalu
Statistické vyhodnocení normalizovaných hodnot parametrů hrubozrnné droby v závislosti na teplotě výpalu

Slavnostní zasedání akademické obce FAST VUT k výročí 17. listopadu

Již tradičně se akademická obec schází k výročí 17. listopadu k událostem z let 1939 a 1989. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva v ČR, a ve světě jako Mezinárodní den studentstva je příležitostí si připomenout a ocenit významné osoby a činy na naší fakultě. Tak jako obvykle byly udělovány medaile „SIGNUM PROSPERITATIS“ jako ocenění studentů naší fakulty a zlaté, stříbrné a bronzové medaile „SIGNUM EXCELLENTIAE“ pro významné osobnosti.

Našemu ústavu bylo tento rok přáno. Celkem se mezi osoby spojené s ústavem rozdělili tři mediale:

Bc. Zdeněk Chylík byl oceněn medailí SIGNUM PROSPERITATIS za vynikající studijní výsledky a za vzorně zpracovanou bakalářskou práci.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D. byl oceněn za vynikající spolupráci s Ústavem geotechniky, zejména v aktivitách pro studenty jako jsou exkurze, přednášky a podklady pro závěrečné.

prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. byl oceněn za vynikající výsledky v oblasti publikování vědeckých článků, výzkumu v oblasti geologických věd, pedagogických a popularizačních aktivitách.

Poslední dva jmenovaní byli oceněni stříbrnou medailí „SIGNUM EXCELLENTIAE“.

Mimo náš ústav byli oceněni i další studenti a významné osobnosti fakulty i s fakultou úzce spolupracující. Všem oceněným tímto srdečně gratulujeme.

Za poskytnuté fotografie děkujeme Ing. Vítu Černému, Ph.D. z ústavu THD.

 

 

 

Naše účast na Konference Zakládání staveb Brno 2023

Dne 6. – 7. listopadu se konala v hotelu OREA Voroněž již 51. konference zaměřená na Zakládání staveb. Prezentované příspěvky se věnují konkrétním stavebním úkolům, problematice speciálního zakládání, ale také výzkumu v oblasti geotechniky.

Naši kolegové zde tento rok prezentovali dva příspěvky.
MODELOVÁNÍ PODZEMNÍCH STĚN POMOCÍ ČASOVĚ ZÁVISLÉHO ELASTO-PLASTICKÉHO MATERIÁLOVÉHO MODELU (Ing. Daniela Šindelářová, Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.)
GEOTECHNICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY VELKOPRŮMĚROVÉ VRTANÉ PILOTY INSTRUMENTOVANÉ DISTRIBUOVANÝMI OPTOVLÁKNOVÝMI SNÍMAČI (Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D., Ing. Václav Račanský, Ph.D., Ing. Jaroslav Majer, Ing. Madeleine Winkler).

 

 

Konference se koná každoročně počátkem listopadu. Studenti bakalářského a magisterského studia se mohou, po registraci, konference pasivně zúčastnit zdarma. Ph.D. studenti mohou využít zvýhodněné vložné.

Více info na http://www.cgts.cz/cz/

Studenská pedagogicko-vědecká síla 2023/2024

Vážené studentky, vážení studenti,

vedoucí Ústavu geotechniky, v souladu s pokynem děkana č. 7/2023, vyhlašuje výběrové řízení na jednu (1) pozici studentské pedagogicko-vědecké síly (SPVS) pro Ústav geotechniky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, pro akademický rok 2023/2024.

Za činnosti na pozici SPVS, v rozsahu 15 hodin/měsíc, student obdrží 1 500,- Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června.

Pracovní náplň SPVS na Ústavu geotechniky se může sestávat z:

  • Pomocné práce při laboratorních zkouškách
  • Příprava skriptů pro automatizované úlohy v programu Plaxis
  • Příprava dat a plnění databáze vzorků zemin

Máte-li zájem o tuto pozici, pak prosím zašlete přihlášku na mica.l@vutbr.cz do 20.9.2023, která bude obsahovat tyto údaje:

  • Jméno a příjmení (titul),
  • VUT ID studenta
  • kontaktní telefon

S pozdravem

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

vedoucí Ústavu geotechniky

Mezinárodní SVOČ aneb naše malé Nagano

Zatímco česká reprezentace horko těžko bojuje o medaile v Rize, nám to v Praze už cinklo!  Je nám neuvěřitelnou ctí pogratulovat studentovi Ústavu geotechniky Zdeňkovi Chylíkovi, který se svojí prací Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek trvalých hroninových kotev osazených optovláknovými snímači (Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.) vyhrál XXIII. Mezinárodní kolo SVOČ v kategorii Geotechnika, které se uskutečnilo 18. 05. 2023 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Zdeňkovi ještě jednou moc gratulujeme!
Obhájíme titul mistrů i příští rok??
Práci našeho reprezentanta naleznete v příspěvku, který jsme publikovali k uskutečnění fakultní kola ZDE

Co se skrývá uvnitř sopek a proč chtějí lidé žít na jejich úbočí? – prof. Krmíček v podcastu „Technicky vzato“

Náš kolega, prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., hovořil ve 20. dílu podcastu VUT „Technicky vzato“, o sopkách a vulkanismu.
Podcast si můžete pustit na běžnýcch podcastových platformách.

 

„Na Islandu se při erupci sopky Laki roztrhla země vedví a vzniklo 130 vulkánů v jedné linii. Ty začaly chrlit popel a nebezpečné plyny. Plocha pokryta lávou dosahovala 600 kilometrů čtverečních. Sloučeniny síry, které se dostaly do atmosféry, zaclonily sluneční záření. V Británii tehdy nastalo takzvané písečné léto, kdy pršel písek a popel, v celé Evropě se prudce ochladilo. Léto roku 1783 bylo nejchladnějším za posledních 500 let, nedostatek potravin vedl k nespokojenosti a mimo jiné začátku Velké francouzské revoluce.“

Geologové o sopkách říkají, že šeptají. Označují tak okamžik těsně před erupcí, než začne vulkán křičet a plivat oheň a dým. Jen dvě století zpátky připravil výbuch indonéské sopky o život sto tisíc lidí a o Pompejích pohřbených pod několikametrovým nánosem lávy se učí dodnes. I přesto lidé pěstují na úpatí sopek nejlahodnější vína a staví města jako vystřižená z filmových Hvězdných válek. Kdy vybuchne některá z českých sopek? Dokážou přístroje předpovědět, kdy je čas vytáhnout fotoaparát a kdy už vzít nohy na ramena? Co průlomového se odehrálo v sopce Komorní hůrka a kde najít sopku v Brně? O tom všem a mnohem víc se rozpovídal geolog Lukáš Krmíček z Fakulty stavební VUT.

Přednáška o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu – SÚRAO

V úterý 21.3.2023 jsme měli možnost hostit na naší fakultě Ing. Markétu Dohnálkovou ze Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO). Ve svojí přednášce nám představila koncept a smysl úložišť RAO (úložiště Richard pro NAO) v ČR a následně hlavní téma a to připravované hlubinné úložiště pro všechny radioaktivní odpady. Zejména toto úložiště bude sloužit pro vyhořelé palivo z našich dvou JE a dále pro zařízení z aktivních částí našich JE po skončení jejich provozu, neboli pro odpady z tzv. decommissioningu. Více můžete shlédnout na https://www.surao.cz/hlubinne-uloziste/
Na konec přednášky jsme měli možnost shlédnout krátké video o PVP Bukov. Podzemní laboratoři, kde SÚRAO testuje chování hornin z hlediska termálního zatížení, provádí se zde hydrogeologický a hydrochemický monitoring ale sleduje se například i mikrobioální prostředí, a to všechno v hloubce plánovaného úložiště 550 m pod povrchem.
Již dnes Vás můžeme pozvat na druhou přednášku, která bude zaměřená více na podzemní část úložiště a na bariéry, které budou bránit šíření radionuklidů z prostoru úložiště, např. si budeme povídat o bentonitu. Opět na stejném místě v A208, v čase od 10 do 12 hod, v úterý 25. dubna 2023 se na Vás i s kolegy ze SÚRAO těšíme, nejméně v takovém počtu (přes 35 Vás bylo) jako na první přednášce. Děkujeme!

Netypická žula pro dlažbu Mendlova náměstí

Jistě jste si všimli, nebo alespoň zaslechli, o dokončené rekonstrukci Mendlova náměstí. Náš kolega, prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., se podílel na výběru, pro naše končiny, netypické dlažby z červené žuly. Ta je běžně používaná v severských zemích a konkrétní použitá na Mendlově náměstí je typu vanga. Výběr odstínu černé žuly byl orientován tak, aby výsledný odstín co nejlépe odrážel barvu vihel blízké baziliky. Jako pomůcka k tomu může sloužit Munsellova tabulka barevnosti hornin (Munsell Rock Color Chart) viz obrázky. Vítězný odstín můžete již vidět na dlažbě Mendlova náměstí nebo na přiložených fotografiích. Další informace můžete načerpat z reportáže ČRo Brno.

Číst dál

Výběrové řízení na studentskou pedagogicko-vědeckou sílu 2022/2023 (dále jen „SPVS“)

Ústav geotechniky na základě Pokynu děkana č. 5/2022 vypisuje výběrové řízení na jednu pozici na SPVS (místo může být případně děleno) v akademickém roce 2022-2023.

V případě zájmu je nutné poslat elektronicky přihlášku na Ústav geotechniky na email mica.l@fce.vutbr.cz do 21. 9. 2022.

Přihláška musí obsahovat:

  • ID studenta
  • Jméno a příjmení, titul
  • Telefon

S pozdravem

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

vedoucí Ústavu geotechniky

Studentská pedagogicko-vědecká síla (SPVS) 2020-2021

Vážené studentky, vážení studenti,
Ústav geotechniky v souladu s pokynem děkana č. 8/2020 vypisuje výběrové řízení na dvě pozice studentské pedagogicko-vědecké síly na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně v akademickém roce 2020-21.
Stručné informace k SPVS: Pracovní doba SPVS je 15 hodin měsíčně, za což se obdrží 1500,- Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června.

Máte-li zájem o tuto pozici,pak prosím zašlete příhlášku, která bude obsahovat tyto údaje:
1. Jméno a přijmění (titul)
2. kontaktní telefon/email
3. Krátké zdůvodnění, proč máte zájem o tuto pozici.

Přihlášky zašlete na mica.l@fce.vutbr.cz a koudela.p@fce.vutbr.cz do 20.9. 2020.

S pozdravem

Lumír Miča