Informace o zpracování a ochraně osobních údajů studentů VUT při výběrovém řízení a vyslání studentů Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně na přednáškový cyklus v rámci programu Erasmus+ (projekt „RE-BUILT“)

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, datová schránka yb9j9by, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále „VUT v Brně“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz.

Informace o subjektech údajů a účelu zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů studentů jev tomto případě výběrové řízení na obsazení dvou míst v přednáškovém cyklu, který se koná v rámci programu ERASMUS+, název projektu „Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning” (RE-BUILT) a následné vyslání vybraných studentů na přednáškový cyklus.

Informace o zpracovávaných osobních údajích

Ve fázi výběrového řízení se zpracovávají pouze následující osobní údaje:
Příjmení, jméno, osobní číslo VUT, číslo mobilního telefonu, kontaktní e-mailová adresa, informace o studijním programu a studijním oboru a zaměření, které student studuje a údaje o jazykových znalostech studenta a dále údaje uvedené v životopisu a motivačním dopisu.
U studentů, u nichž bylo rozhodnuto o jejich vyslání na přednáškový cyklus, se zpracovávají údaje potřebné pro uzavření účastnické smlouvy v rámci programu ERASMUS+, která je zveřejněna na:
https://www.vutbr.cz/studenti/staze/pobyty/erasmus/ucastnicka-smlouva-e-v2018-studijni-pobyt-pdf-p162470

Právní důvody zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění úkolů veřejné vysoké školy ve veřejném zájmu a plnění účastnické smlouvy v rámci programu ERASMUS+ a projektu „Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning” (RE-BUILT).

Předávání osobních údajů

Osobní údaje studentů budou předány projektovému týmu projektu „Rehabilitation of the Built Environment in the Context of Smart City and Sustainable Development Concepts for Knowledge Transfer and Lifelong Learning” (RE-BUILT). Dále mohou být předány organizátorům programu ERASMUS+ na národní úrovni i na úrovni Evropské komise a oprávněným kontrolním a auditním orgánům.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje studentů týkající se výběrového řízení budou zpracovávány v listinné formě a v elektronických informačních systémech VUT po dobu 10 let, poté budou listiny skartovány a dokumenty v elektronické formě vymazány. Účastnické smlouvy programu ERASMUS+ včetně přihlášek nominovaných studentů se budou v listinné formě a v elektronických informačních systémech VUT zpracovávat po dobu 30 let, poté budou listiny skartovány a dokumenty v elektronické formě vymazány.

Práva subjektů údajů (studentů) a jejich uplatnění

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům, jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.