OSNOVA PŘEDMĚTU "ZEMNÍ KONSTRUKCE"

(otázky ke zkoušce)

 

Přednášející: Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Cvičící: Ing. Lumír Miča, Ph.D.

 

- Obecné zásady

- Výběr materiálů pro zemní konstrukce

- Zeminy nezlepšené

- Zeminy zlepšené

- Kamenitá sypanina

- Sypanina z druhotných surovin

- Zhutnitelnost soudržných zemin

- Laboratorní metody zhutňování

- Účel laboratorních metod zhutňování

- Faktory ovlivňující dosažený stupeň zhutnění soudržných zemin v terénu

- Zhutnitelnost nesoudržných zemin

- Faktory ovlivňující stupeň zhutnění nesoudržných zemin

- Základní skupiny metod zlepšování vlastností zemin

- Předkonsolidace

- Přitížení zeminy snížením pórových tlaků

- Předtížení vodními nádržemi

- Vakuové čerpání

- Svislé drenáže

Pískové piloty

Geodrény

- Teorie svislých drenáží

- Terzagiho teorie konsolidace

- Konsolidace při svislém odvodnění

- Konsolidace při radiálním odvodnění

- Hloubkové odvodnění

- Zhutňování hloubkovou vibrací

- Vibrační zhutňování v hrubozrnných zeminách

- Hloubková stabilizace

Vápenné piloty

- Prostý násyp

- Stavba násypu

- Vrstevnatý násyp

- Návrh násypu

- Pórové tlaky - stanovení

- Krátkodobá a dlouhodobá stabilita

- Vytváření pórového tlaku při zatížení

- Podmínky zatížení

- Podmínky odlehčení

- Vlivy poškozující stabilitu zemních konstrukcí

- Druhy geosyntetických výrobků

- Funkce geosyntetik

- Výztužná geosyntetika

- Výztužné podkladní vrstvy

- Výztužné opěrné stěny

- Návrh a posouzení výztužné opěrné stěny (vnější a vnitřní stabilita)

- Zlepšení stability svahů pomocí geosyntetik

- Protierozní ochrana svahů

- Míra zhutnění

- Vztah mezi mírou zhutnění a vlastnostmi zhutněné zeminy

- Celkový výpočtový objem násypu

- Přehutnění

- Volba tloušťky zhutňované vrstvy

- Rozdělení zhutňovacích strojů

- Zhutňovací účinky

- Zkušební metody kontroly míry zhutnění pro jemnozrnné zeminy

- Zkušební metody kontroly míry zhutnění pro hrubozrnné zeminy

- Rozdělení skládek

- Zásady navrhování těsnění skládek

- Těsnící materiály

- Těleso sypané přehrady

- Filtrační kriteria

- Sypání hráze