TITULNÍ LIST (ZÁVĚREČNÉ) ZPRÁVY GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

 

 

 

 

 

Hlavička firmy

(vhodná je i adresa a spojení)

 

 

 

 

 

 

Objednatel:

Zakázkové číslo:

 

 

 

 

(Závěrečná) Zpráva

o geotechnickém průzkumu pro ………..….…………………………………………….……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval (i):

Schválil:

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Č. výtisku:

                                                                                                                      (Archívní č.):

 

 

 

 

 

Místo vypracování (Brno)

Datum ukončení (měsíc, rok)

 

 

 

2. (OBSAHOVÝ ) LIST (ZÁVĚREČNÉ) ZPRÁVY

            OBSAH:        1.         (podle skutečných                                                                str. 1

                                   2.         částí zprávy)                                                                               .

3.                                                                                                                                                                                                              .

.                                                                                                               .

.                                                                                                               .

.                                                                                                               .

.                                                                                                               .

.                                                                                                               .

 

 

 

 

 

 

            PŘÍLOHY:

 

                        - Grafické       -     přehledná situace (M 1 : ….)

-         podrobná situace (M 1 : ….)

-         inženýrsko-geologické profily (řezy), případně

      > blokdiagram < (M 1 : …./1 : ….)

-         graficko-textově zpracovaná dokumentace jednotlivých       průzkumných děl

 

- Textové        -     textově zpracovaná dokumentace (popisy) jednotlivých                           průzkumných děl

-         polní zkoušky a měření (sekundární dokumentace)

-         laboratorní zkoušky (hornin, zemin a vody) – sekundární dokumentace

-         měřická zpráva (vypracují měřiči)

-         technická zpráva o průzkumných pracech (vypracuje dodavatel odkryvných prací)

 

 

 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK:            Výtisk č. 1 až …. - ………..

                                                                       ….        - ………..

                                                                       ….        - ………..

 

 

 

 

 


ZJEDNODUŠENÁ PŘEHLEDNÁ OSNOVA (ZÁVĚREČNÉ) ZPRÁVY GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

 

 

1.      ÚVOD – kdo, kdy, co a pro jaký účel objednal, jaké podklady byly předány či použity, příp. kým a kdy byl zpracován > Projekt průzkumných prací <, kdy byla perfektována > Hospodářská smlouva < kdo a kdy > Zprávu < vypracoval, případné subdodavatelské práce apod.

  

 

2.      VŠEOBECNÁ SITUACE – stručně a výstižně se uvádějí údaje přibližující staveniště (lokalitu):

 

2. 1 GEOGRAFICKÉ (poloha a popis lokality včetně nadmořských výšek)

 

2. 2 GEOMORFOLOGICKÉ (= orografie = horopis, popis reliéfu lokality, resp. zatřídění ve smyslu zavedených celků a jednotek, je-li možné i v detailu)

 

      2. 3 GEOLOGICKÉ (vychází se obvykle z geologických map – lokalita se zařazuje do regionálně-geologických jednotek, do stratigrafických jednotek [u sedimentů], určují se horniny budující podloží apod.)

 

     2. 4 HYDROGEOLOGICKÉ (jsou-li relevantní, resp. jsou-li k dispozici)

 

 

  

3.      USKUTEČNĚNÉ PRŮZKUMNÉ PRÁCE (stručně a výstižně)

 

3. 1 Výčet realizovaných odkryvných prací (soupis průzkumných děl, jejich hloubka, Ø či objemy, sondující firma, vrtmistr, typy souprav, druh vrtání, použité nástroje, pažení apod.; doba realizace)

 

3. 2 Vzorkování (způsob odebírání, počet vzorkovnic a místo jejich uložení; způsob, datum a kdo vzorky dokumentoval; zvláštní vzorky – druh, množství)

 

V bodech 3. 1 a 3. 2 lze odkazovat na > Technickou zprávu < o vrtných či kopně-báňských pracech.

 

3. 3 Laboratorní práce (provádějící laboratoř, počet [příp. i metodika] zkoušek, nepravidelnosti výsledků apod.


3. 4 Jiné práce (mapování, geofyzikální měření, polní zkoušky a měření, vodní tlakové zkoušky [VTZ], režimní pozorování apod. – druh, množství, kdo, kdy, výsledky; měřické práce – kdo, kdy, výsledky [souřadnice x, y, z]).

 

 

4.      INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY – vycházejí z podrobných IG profilů, vždy postupujeme shora dolů (tj. od vrstev nejmladších k vrstvám či horninám nejstarším), jednotlivé vrstvy spojujeme do souvrství (podle geneze) – tj. skupin či komplexů; komplexy popisujeme původem, rozšířením na lokalitě, vložením (vodorovně, šikmo, strmě apod.), mocností a stavem (konzistence u soudržných, ulehlost v nesoudržných) – a to zvlášť pokryvy a zvlášť geologické podloží. Nezajímá nás (obvykle) barva. Hydrogeologické poměry – hloubka p. v., napjatost hladin, kolísání h. p. v., proudění p. v., chemismus (stručně).

 

5.      GEOTECHNICKÉ POMĚRY  - pro jednotlivé komplexy (viz 4.) podle makroskopického popisu či podle výsledků zkoušek provedeme zatřídění podle ČSN 73 1001 (Základová půda pod plošnými základy) ® tř., symbol; ČSN 72 1002 (Klasifikace zemin pro dopravní stavby) ® Zařazení do násypů, Skupina zemin do podloží, Skupina zhutnitelnosti; ČSN 73 3050 (Zemní práce) ® tř. těžitelnosti (může být v rozptylu). A dále jednotlivým komplexům přiřadíme fyzikálně-mechanické vlastnosti a Rdt (podle výsledků laboratoře či jako směrné normové charakteristiky z ČSN) – vždy jednou hodnotou (ne rozptyl!)

 

6.      ZÁVĚR (TECHNICKÝ ZÁVĚR u drobnějších posudků) – měl by zodpovědět otázky položené v úvodu. Složitost základových poměrů + náročnost zakládané konstrukce Þ GT kategorie a doporučení ČSN pro způsob posouzení základu; doporučujeme způsob a hloubku založení; odkazujeme na hodnoty GT vlastností; upozorňujeme na veškeré závažné skutečnosti zjištěné při průzkumu, zvláště mohou-li mít vliv na návrh či funkci stavby (objektu)!