INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ PROFILY (ŘEZY)

Představují zmenšený obraz geologické situace realizovaný v myšlené (obvykle svislé) rovině; axonometrický obraz - >BLOKDIAGRAM<

Profily mohou být sestrojeny z řady průzkumných děl (standardně) či z geologické mapy (méně často)

měřítka profilů (podle možností či budoucího použití) 1 : 50/50, 1 : 100/100, 1 :    200/200

Při sestrojování profilů musíme (vedle sond resp. mapy) respektovat i morfologii terénu a genezi jednotlivých komplexů. Mladší souvrství obvykle pokrývají starší horniny, příroda (s výjimkou tektonických liniií) „nemiluje“ ostré linie apod.

Postup konstrukce:

1.      Srovnávací rovina (m n. m. v 10 nebo 5 m)

2.      Profilová čára terénu (z vrstevnic, z kót zhlaví sond na profil. čáře apod.) vycházející z topografické situace

3.      Vynesení profilů jednotlivých sond (případně průmětů sond na kolmici) na profilové čáře

4.      Sestrojení profilových čar – profil musí odpovídat zákonům geologie (viz výše) – pro jednotlivá souvrství (komplexy). Interpolovat, neextrapolovat! Profil sestrojený pouze geometricky bývá obvykle chybný! Při křížení profilů musí být profil stejný.

5.      Do profilu zakreslit (lze-li) navrhovaný objekt (v řezu), křížení s profily, komunikacemi, vodstvem apod.

Příklad si můžete prohlédnout zde.

Součástí profilu je legenda s vysvětlením všech značek a symbolů v řezech                                   

A. petrografické značky (ČSN 72 0511, 12, 13)

B. ostatní značky