Obsah závěrečné zprávy podle předběžné normy ČSN P ENV 1997-1 (73 1000)/1996 – Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná pravidla (EURONORMA – EC 7)

 3. 4      Zpráva o průzkumu základové půdy

(1) P Výsledky geotechnického průzkumu musí být sestaveny ve Zprávě o průzkumu základové půdy, která musí tvořit podklad pro Zprávu o geotechnickém návrhu konstrukce popsanou v 2. 8.

 (2) Zpráva o průzkumu základové půdy má běžně obsahovat následující dvě části:

-         prezentaci dostupných geotechnických informací včetně geologické charakteristiky a relevantních údajů;

-         geotechnické vyhodnocení informací s uvedením předpokladů, za kterých byly odvozeny geotechnické parametry.

 Tyto části mohou být sloučeny do jedné zprávy nebo rozděleny do několika zpráv.

 3. 4. 1  Prezentace geotechnických informací

 (1) P Prezentace geotechnických informací musí zahrnovat skutečný výčet všech polních a laboratorních prací a dokumentaci metod použitých při provádění polního průzkumu a laboratorních zkoušek.

 (2) Dále k výše uvedenému má přesná zpráva zahrnovat následující informace, jsou-li relevantní:

-         účel a rozsah geotechnického průzkumu;

-         krátký popis projektu, pro který je geotechnická zpráva sestavena, poskytující informace o umístění projektu, jeho velikosti a geometrii, předpokládaných zatíženích, konstrukčních prvcích, stavebních materiálech apod.;

-         údaje o předpokládané geotechnické kategorii konstrukce;

-         časové údaje, kdy byly provedeny polní a laboratorní zkoušky;

-         postupy použité při odběru vzorků, jejich dopravě a skladování;

-         typy použitých polních přístrojů;

-         měřičské údaje;

-         jména všech konzultantů a subdodavatelů;

-         rekognoskaci širšího okolí projektu zaměřenou především na:

-         výskyt podzemní vody;

-         chování sousedních konstrukcí;

-         poruchová pásma;

-         výchozy v lomech a zemnících;

-         nestabilní území;

-         těžkosti při výkopových pracích;

-         historii staveniště;

-         geologické poměry staveniště;

-         informace z dostupných leteckých snímků;

-         místní zkušenosti z oblasti;

-         tabelární přehled o množství polních a laboratorních prací, presentaci polních pozorování, která byla provedena dohlížejícím personálem během odkryvných prací;

-         údaje o pohybu hladiny podzemní vody v čase ve vrtaných sondách během provádění polních prací a v piezometrech po ukončení polních prací;

-         popis sond včetně fotografií jader, s popisem podpovrchových formací založeném na primární dokumentaci a výsledcích laboratorních zkoušek;

-         seskupení a prezentace výsledků polních a laboratorních zkoušek v přílohách.

 3. 4. 2  Vyhodnocení geotechnických informací

 (1) P Vyhodnocení geotechnických informací musí zahrnovat:

 -         přehled polních a laboratorních prací. V případech omezených nebo částečných údajů musí být tato skutečnost uvedena. Jestliže jsou údaje chybné, irelevantní, nedostatečné nebo nepřesné, musí být tato skutečnost zdůvodněna a komentována. Postupy při odběru vzorků, jejich doprava a skladování se musí uvažovat při interpretaci výsledků zkoušek. Jakékoli zvláště nepříznivé výsledky zkoušek musí být pečlivě zváženy, aby se určilo, zda jsou zavádějící nebo reprezentují skutečný jev, se kterým se musí počítat při návrhu;

-         podání návrhů na další polní a laboratorní práce, jestliže bylo usouzeno, že jsou nezbytné, s vysvětlením, které zdůvodňuje potřebu těch dodatečných prací. Takové návrhy musí být doprovázeny detailním programem dodatečného průzkumu, který se musí provést, se specifickými odkazy na otázky, na které se musí odpovědět.

 (2) Vyhodnocení geotechnických údajů má mimo shora uvedené zahrnovat následující, pokud je to relevantní:

 -         tabulkovou a grafickou prezentaci výsledků polních a laboratorních prací vzhledem k požadavkům projektu a pokud se usoudí, že je to nutné, i histogramy ilustrující rozsah hodnot nejrelevantnějších údajů a jejich rozdělení;

-         stanovení hloubky hladiny podzemní vody a její kolísání vzhledem k ročním obdobím;

-         profily podloží ukazující diferenciaci v různých geologických formacích. Podrobný popis všech formací, včetně jejich fyzikálních vlastností a jejich charakteristik smykové pevnosti a stlačitelnosti. Vysvětlení nepravidelností jako jsou kapsy a dutiny;

-         seskupení a presentace rozsahu hodnot geotechnických údajů pro každou vrstvu. Tato prezentace má být srozumitelná, formou, která umožní, aby byly pro návrh vybrány nejvhodnější parametry základové půdy.

 Poznámka:            - písmeno P        (např. (1) P) označuje zásady

                               - bez označení P (např. (2))    označuje aplikační pravidla

            Zásady =   - obecná ustanovení a definice nemající alternativu stejně jako

                               - požadavky a analytické modely, jejichž alternativa není povolena, ledaže je to zvláště uvedeno

 Aplikační pravidla = příklady obecně uznávaných pravidel vyhovujících zásadám a splňujících jejich požadavky