1. ÚVOD
  1. znam geologie pro stavební inženýry
  2. Definice a základní pojmy
 2. VŠEOBECNÉ POZNATKY O ZEMI
 3. SUBDUKČNÍ A RIFTOVÉ ZÓNY
 4. ROZDĚLENÍ HORNIN
 5. STÁŘÍ HORNIN V ZEMSKÉ KŮŘE
 6. HORNINY MAGMATICKÉ
  1. Vznik magmatických hornin
  2. Textury magmatických hornin
  3. Minerály magmatických hornin
  4. Klasifikace magmatických hornin
  5. Přehled magmatických hornin
  6. Hlubinné horniny
   1. Hlubinné horniny s křemenem - granitoidy
   2. Hlubinné horniny bez křemene
  7. Žilné horniny
   1. Žilné horniny s křemenem
   2. Žilné horniny bez křemene
  8. Výlevné horniny
   1. Výlevné horniny s křemenem
   2. Výlevné horniny bez křemene
   3. Výlevné horniny s foidy
   4. Vulkanická skla
 7. HORNINY SEDIMENTÁRNÍ
  1. Vznik sedimentárních hornin
  2. Sedimentační prostředí
  3. Textury sedimentárních hornin
  4. Textury klastických sedimentárních hornin
  5. Charakter pojiva zpevněných klastických sedimentů
  6. Tvar zrn klastických sedimentárních hornin
  7. Textury chemogenních a organogenních usazených hornin
  8. Minerály sedimentárních hornin
  9. Přehled usazených hornin
   1. Klastické sedimenty
    1. Zeminy
    2. Zpevněné klastické sedimenty
   2. Biochemické karbonátové sedimenty
   3. Biochemické křemité sedimenty (silicity)
 8. Vulkanoklastické horniny
 9. Reziduální horniny
 10. HORNINY METAMORFOVANÉ
  1. Vznik metamorfovaných hornin
  2. Textury metamorfovaných hornin
  3. Minerální složení metamorfovaných hornin
  4. Přehled metamorfovaných hornin
   1. Regionálně metamorfované horniny
   2. Přehled kontaktně metamorfovaných hornin
 11. TECHNICKY VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI HORNIN
 12. HORNINY JAKO NEROSTNÉ STAVEBNÍ SUROVINY
 13. HORNINOVÉ MASÍVY, JEJICH STRUKTURNÍ PRVKY
  1. Tvary těles vyvřelých hornin
  2. Tělesa hlubinných hornin
  3. Tělesa žilných hornin
  4. Tělesa výlevných hornin
  5. Tvary těles usazených hornin
  6. Tvary těles přeměněných hornin
  7. Deformace horninových masívů
   1. Plastické deformace
   2. Rupturní (křehké) deformace
 14. VULKANIZMUS
  1. Geologická tělesa vznikající vulkanickou činností
   1. Lávové sopky
   2. Výbušné sopky
   3. Stratovulkány
   4. Produkty vulkanické činnosti
 15. ZEMĚTŘESENÍ
  1. Intenzita zemětřesení
  2. Registrace zemětřesení
 16. GEODYNAMICKÉ PROCESY
  1. Zvětrávání
  2. Sufóze
  3. Eroze
  4. Krasové jevy
  5. Svahové pohyby
   1. Faktory svahových pohybů
   2. Geologické struktury příznivé pro vznik svahových pohybů
    1. Český masív
    2. Západní Karpaty
    3. Čtvrtohorní sedimenty
   3. Typy svahových pohybů
 17. PODZEMNÍ VODA
  1. Původ podzemní vody
  2. Propustnost horninového prostředí
  3. Hladina podzemní vody
  4. Prameny
  5. Fyzikální a chemické vlastnosti podzemní vody
  6. Agresivita podzemní vody
  7. Opatření proti podzemní vodě na staveništi
 18. REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY
  1. Geologické jednotky České republiky
   1. Český masív
    1. Předplatformní jednotky
     1. Moldanubická oblast
     2. Kutnohorsko-svratecká oblast
     3. Středočeská oblast
     4. Krušnohorská oblast
     5. Lugická oblast
     6. Moravsko-slezská oblast
     7. Limnický permokarbon
    2. Platformní jednotky
     1. Jura
     2. Křída
     3. Terciér
     4. Neovulkanity
     5. Kvartér
  2. Západní Karpaty
   1. Karpatský flyš
   2. Karpatská předhlubeň
 19. INŽENÝRSKO GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ
  1. Krystalinikum
  2. Zpevněné prvohorní sedimenty
  3. Druhohorní zpevněné a soudržné sedimenty
  4. Paleogenní zpevněné a soudržné sedimenty
  5. Karbonátové horniny
  6. Neovulkanity
  7. Třetihorní nezpevněné sedimenty
  8. Kvartérní pokryvy
 20. GEOLOGICKÉ MAPY
 21. LITERATURA

Příloha

  Návod k určování hornin