Studium >>> Geologie >>> Podklady do přednášek (doc. Paseka) >>>

Úvod, stavba Země, horninotvorné minerály
Vyvřelé horniny
Výlevné horniny
Sedimenty
Endogenní dynamika
Exogenní dynamika
Svahové pohyby
Podzemní voda a prameny
Geologické mapy
Přehled základových půd podle geolog. příslušnosti
Úkoly IG v pozemním stavitelství
Těžba hornin

Vlastnosti spraší
Strukturní kolaps některých sprašoidních zemin v Karpatské předhlubni

Vlastnosti jílovitých zemin
Ekologické podmínky trvalé koexistence vzrostlé zeleně a zástavby na sídlištích