1. ROČNÍK

OSNOVA PRO SEMINÁRNÍ PRÁCE Z GEOLOGIE

 

                               Orientační posouzení základových poměrů

 

Obsah                         - názvy kapitol a čísla stran, seznam příloh, u map včetně měřítka a přesného názvu

 

  1. Úvod a účel

            ·        Objednatel – předmět objednávky, způsob objednávky (písemně, smlouva atd.), datum objednávky, podklady

                   poskytnuté objednatelem

      ·        Zpracovatel – firma, kontaktní údaje, zodpovědný řešitel, řešitel 

·        Charakteristika a lokalizace objektu  (tj. typ stavební konstrukce, podsklepení ano/ne, počet podlaží, rovnoměrnost    

        zatížení základové spáry atd.)

·        Zpracovatel (jména a studijní skupiny posluchačů)

 

2.      Dosavadní prozkoumanost

 Čísla a názvy zpráv a vrtů v nejbližším okolí objektu (3 zprávy) – zdrojem: http://www.geofond.cz/ – odkaz „Aplikace“

·           vrtná prozkoumanost

·           hydrogeologie

·           sesuvy

·           poddolovaná území

·           SURIS – surovinový informační subsystém

 

3.      Geomorfologie

.     ·       poloha a popis lokality – geografické informace

            ·          přiřazení ke geomorfologické jednotce, http://www.cgu.cz

           http://www.trasovnik.cz ,- všeobecně o ČR- horopis.

·        charakteristika pozemku- v zástavbě, na poli, louce, v lese, zahradě atp., příjezd,    inženýrské sítě, morfologie terénu –

       zejména směry sklonu svahů a sklony svahů (mírný, prudký apod.), na vrcholu, na svahu či na úpatí kopce, v říční nivě, v údolí a

         podobně,      nadmořská výška

·        základní hydrologická data (vodní toky, rybníky a přehrady, vzdálenost i výška terénu nad hladinou)

·        klimatické poměry (– informace, které lze získat za úplatu v Českém hydrometeorologickém úřadu nemusí být  

        součástí seminární práce), informace lze získat z hydrometeorologických map

 

4.      Geologická stavba širšího okolí

·        přiřazení k regionálně geologické jednotce-nejprve vyhledat na geologické mapě, prostudovat vysvětlivky a ve skriptech kapitolu

        Regionální geologie ČR

·        stručná a výstižná charakteristika jednotky (do 20 řádků):

-         vymezení- okolní regionální jednotky

-         petrografická náplň

-         stratigrafické zařazení

-         tektonika

geologické jednotky se popisují od podloží (obvykle nejstarší) do nadloží (obvykle nejmladší), podloží viz mapy odkryté, je třeba popsat i kvarterní nadloží-mapa kvarterních pokryvů, i dle popisu profilu výkopu

možno čerpat z geologických map a dostupné literatury, též skripta a  http://www.cgu.cz  -mapový server ČGS,-vytiskněte si,

 

5.  Hydrogeologie

·           charakteristika propustnosti horninového prostředí a typ propustnosti horninového prostředí

·           podzemní voda

-         hloubka hladiny podzemní vody a případné kolísání

-         studny – hloubka, vydatnost

-         prameny

-         případná ochranná pásma vodních zdrojů

-         místní zkušenosti (dotazy u obyvatel – kolísání HPV, fyzikální a chemické vlastnosti vody, agresivita vody)

 

  1. Průzkumná díla

 

 Vlastní uskutečněná průzkumná práce   

      ·       popis průzkumného díla  (výkop, odkryv, zářez, vrt, rozměry, hloubka, kdo provedl a za jakým účelem)  

·           slovní popis přirozeného nebo umělého odkryvu po vrstvách od nadloží do podloží- barva a název horniny

         s uvedením mocnosti vrstev, 

            ·        metodika práce s odkazy na přílohy ve kterých je   -lokalita zakreslena v geografické mapě

      -lokalita zakreslena v geologické mapě

      - fotodokumentace

      - nákres profilu s popisem a mocnostmi vrstev

                                         

         Horninový materiál z každé vrstvy bude dokumentován dokumentačním vzorkem, který bude uschován ve dvou igelitových sáčcích ( ne mikroten), zavázán provázkem-ochrana proti

         vysychání, mezi sáčky bude vložena popiska, která obsahuje:

                 -         logo firmy

-         lokalitu ( číslo sondy)

-         číslo vzorku

-         hloubka odběru od povrchu

-         datum odběru

-          počasí ve dne odběru

-         odebral : Jméno a Příjmení

 

            Makroskopický popis a orientační pojmenování zemin bude provedeno podle ČSN EN ISO 14688-1.

 

7.        Geodynamické jevy

·           svahové pohyby:

-         lokalita leží či neleží v geologické struktuře příznivé pro vznik svahových pohybů

-         popis morfologie krajiny

-         místní zkušenosti – chování okolních konstrukcí

·           eroze

·           eventuelní krasové jevy, zemětřesení

8.        Ekologické zhodnocení vlivu stavby na okolní prostředí

  Důsledky výstavby nebo provozu objektu na životní prostředí – tj. přehled změn vedoucích potenciálně ke snížení kvality  

  ŽP.

·           vliv na reliéf či charakter krajiny

·           vliv na podzemní vodu

·           vliv na povrchové toky

·           vliv na flóru a faunu

·           vliv na další faktory ŽP

·           charakteristika případných chráněných území zasahujících na lokalitu nebo do její blízkosti

 

9.        Závěr a doporučení pro stavbu

·           přehled všech závažných skutečností zjištěných při průzkumu, zvláště mohou-li mít vliv na návrh či funkci 

         konstrukce

·           posouzení vhodnosti území se zdůvodněním( Základové poměry na studovaném území jsou jednoduché-složité,

         základová půda je tedy vhodná - podmíněně vhodná – nevhodná pro založení účel – např. obytného třípodlažního podsklepeného domu

·           pro základovou půdu v uvažované hloubce základové spáry bude uvedena hodnota tabulkové výpočtové únosnosti

         Rdt

 

 


Text:

 

Titulní list

Obsah a seznam příloh

Vlastní text v rozsahu 2 – 3 stran A4

Seznam použité literatury

Přílohy

 

 

 

Přílohy:

 

 strany A4: