HLAVNÍ HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

Horniny

Vy Us

Název

Chemické složení

Barva

Lesk

Štěpnost

Tvrdost

Mohsova

Habitus

Hustota

[g.cm-3]

Hlavní výskyt a příklady

 

 

 

 

        křemen

šedá až bezbarvý v magmatitech,

jinde i mléčně bílá

Skelný

(obvykle

průsvitný)

 

neštěpný

 

 

7

izometrická,  nepravidelně omezená zrna, agregáty zrnité

2,59 až

2,65

magmatické horniny s křemenem, klastické sedimenty (pískovec), krystalické břidlice (metakvarcit, ruly)

 

 

 

 

Ž

 

I

 

V

 

C

 

E

 PLAGIOKLASY:

 

 albit

 oligoklas

 andezin

 bytownit

 anortit

 

 

 

 

 

 

 

bílá, světle

šedá

 

šedomodrá

(interferenční)

tmavě šedá

 

 

 

 

 

skelný až

perleťový

(obvykle

zakalené)

 

 

 

 

 

 

dokonalá

 

 

 

 

 

6 až

6,5

 

 

 

 

tabulkovitý, lištovitý

nebo izometrický

 

2,63

 

 

2,76

albit: magmatity s křemenem, syenit a jeho žilné a výlevné ekvivalenty, klastické sedimenty, ruly

andezin: diorit, andezit

labradorit: hlavní součást horniny labradoritu

anortit: ultrabazické horniny

 

 

 

 

K-ŽIVCE:

ortoklas

mikroklin

 

 

sanidin

 

 

 

bílá, růžová,

sytě červená,

šedá až naze-

lenalá

světle šedá

až bezbarvý

 

tabulkovitý nebo

izometrický,

agregáty jemně zrnité

 

2,55

2,63

 

 

ortoklas a mikroklin: magmatity s

křemenem, syenit, klastické sedimenty (arkóza), ruly a granulity

 

sanidin: hlavně v trachytech, často jako vyrostlice až centimetrových rozměrů

 

 

 

 

       SLÍDY:

       muskovit

       (světlá slída)

       mericit

       (mikrošupinatý

       muskovit)

 

       biotit

       (tmavá slída)

 

 

 

 

stříbřitě

šedobílá

 

 

 

tmavohnědá až

hnědočerná,

černozelená

 

perleťový

 

 

 

 

velmi

dokonalá

 

 

 

 

 

2 až

2,5

 

lupenitý, šupinkatý,

agregáty jemně i hrubě lupenité

 

biotit: i sloupečky

sericit: mikrosupinky

 

2,83

 

 

 

 

2,70

3,30

muskovit: kyselé magmatity (žula, pegmatit apod.), klastické sedimenty (pískovec), svory a ruly

sericit: v metamorfitech způsobuje hedvábný lesk na plochách břidličnatosti (fylit)

biotit: kyselé a intermedialní magmatity, méně v psamitech, hojně v rulách, zvětráváním se snadno přeměňuje v zelený chlorit

 

     AMFIBOLY:

     obecný

     amfibol

 

 

 

černozelená,

hnědočerná,

černá, zelená

 

skelný,

hedvábný

 

 

dokonalá

 

 

5

 

sloupečkovitý nebo

jehlicovitý,

agregáty jehlicovité

až paprsčité

 

3,02

3,45

v magmatických horninách, především v granodioritu, syenitu, dioritu a amfibolovci, z metamorfitů hlavně v amfibolitech a rulách, v klastických sedimentech jako těžký minerál

 

     PYROXENY:

     augit

 

 

     diopsid

 

příměs Al, Na, Ti a Fe+3

 

černá,

černohnědá,

černozelená

různé odstíny

zelené až zelenočerná

 

 

 

skelný

 

 

 

dobrá

 

 

 

5 až 6

 

krátce sloupcovitý,

agregáty zrnité až

celistvé

augit: v čediči někdy

jako idiomorfní vyrostlice až několik cm velké

 

 

3,25

3,45

obecně se pyroxeny vyskytují v magmatitech i metamorfitech (eklogitu a rule), v klastických sedimentech jako těžké minerály

augit: v čediči, melafyru, diabasu a bazických pyroklastikách

diopsid: v syenitu a dioritu

 

 

Horniny

Vy Us Pr

Název

Chemické složení

Barva

Lesk

Štěpnost

Tvrdost

Mohsova

Habitus

Hustota

[g.cm-3]

Hlavní výskyt a příklady

 

 

S

 

S

 

S

 

S

 

S

 

S

 

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

S

 

S

 

 

S

 

S

 

S

 

S

 

S

 

S

 

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

S

 

S

 HLAVNÍ JÍLOVÉ

 MINERÁLY:

 kaolinit

 dvojvrstvičkový 

 (TO, TO)

 

 illit

 trojvrstvičkovitý

 (TOT, TOT)

 

 montmorillonit

 trojvrstvičkový

 (TOT, TOT)

 

 

 

 

 

bílá, často

se žlutým a zelenavým zabarvením

šedobílá,

zabarvení do

žluta, hněda nebo modra

bílá, světle

zelená, bledě

růžová

 

 

 

 

 

 

matný

 

 

 

 

 

 

velmi

dokonalá

 

2 až

2,5

 

1 až 2

 

 

 

 

1 až 2

 

 

velmi jemné šupinkaté

agregáty, rozlišitelné elektronovým mikroskopem, makroskopicky zemitého

vzhledu

 

 

2,61 až

2,68

 

 

2,60 až

2,90

 

2,00 až

3,00

kaolinit: v pelitech (ohnivzdorné jíly), v magmatitech a metamorfitech jako produkt alterace a zvětrávání alumosilikátů (hlavně živců)

illit: v pelitech jako nejčastější  jílový minerál

montmorillonit: je hlavní součástí montmorillonitových jílů, bentonitu a některých půd, vzniká větráním především tufů, vyskytuje se s illitem jako produkt přeměn některých minerálů magmatických a metamorfovaných hornin

 

 

 

 

kalcit

 

 

 

může obsahovat

stopy Fe, Mg, Mn a Ba, Sr, Zn, Pb

 

 

bílá, žlutá,

šedá červená

až hnědá,

vryp

vždy bílý

 

 

skelný

nebo

matný

 

 

velmi

dokonalá

 

 

3

izometrická zrna,

 

agregáty tabulkovité

a zrnité, vláknité nebo

práškovité (křída)

 

2,60 až

2,80

hlavní součást vápenců a krystalických vápenců (mramorů), ve slínu, jako pojivo v klastických sedimentech,

magmatitech jako produkt přeměn nebo jako výplň mandlovcových dutin

 

 

 

 

dolomit

 

může obsahovat

příměs Fe a Mn

 

 

šedobílá,

nažloutlá,

hnědá

čeveno-

hnědá

 

 

skelný

 

 

velmi

dokonalá

 

3,5 až

4

 

 

 

 

izometrická zrna,

agregáty zrnité až

celistvé

 

2,85

po kalcitu je nejběžnějším horninotvorným karbonátem, hlavní součást dolomitů,

přítomen bývá i ve vápencích, mramorech, chloritových a mastkových břidlicích

 

 

S

 

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

S

 

S

 

    chlorit

 

některé chlority obsahují Fe

 

zelená až

zelenočerná,

řídce i šedá,

vryp

šedozelený

perleťový

až matný

 

 

velmi

dokonalá

 

 

 

 

 

1 až

2,5

 

tabulkovitý, lupenitý,

agregáty šupinkaté,

vějířovité, práškovité, koncentricky uspořádané

 

 

2,60 až

3,50

hlavní součást chloritoých břidlic a často ve fylitech, magmatitech vzniká přeměnou nejčastěji biolitu nebo tvoří povlaky na mandlovcových výplních melafyru,

sedimentární Fe-chlority mohou být součástí sedimentárních Fe rud

 

    

    hematit

 

 

 

ocelově šedá

až černá nebo červenohnědá,

vryp

červenohnědý

kovový

 

 

neštěpný,

lasturnatý

lom

 

 

 

5,5 až

6

 

izometrická zrna, agregáty šupinkaté a lupenité nebo zemitého vzhledu

 

 

4,90 až

5,30

bývá zarostlý v živcích a křemeni některých magmatických hornin v klastických sedimentech jako tmel, v metamorfitech vzniká dehydratací vodnatých Fe oxidů

 

    limonit

 

 

 

 

jde o směs hydratovaných

oxidů a hydroxidů Fe

rezavě hnědá

až hnědočerná

vryp

totožný s

barvou

 

 

matný až

skelný

 

 

 

 

neštěpný

 

1 - 4

 

zcela nepravidelné shluky nebo smouhy a povlaky, agregáty zrnité, krápníkové nebo zemité

 

3,30 až 4,00

jako druhotný nerost téměř ve všech druzích hornin, v sedimentech často v podobě rozptýleného pigmentu nebo jako tmel, v magmatitech a metamorfitech signalizuje navětrání horniny

 

Horniny

Vy Us Pr

Název

Chemické složení

Barva

Lesk

Štěpnost

Tvrdost

Mohsova

Habitus

Hustota

[g.cm-3]

Hlavní výskyt a příklady

 

 

 

 

       opál

bílá až bezbarvý nebo různě zbarven

perleťový,

voskový,

skelný

neštěpný,

lasturnatý

lom

6 až

6,5

amorfní hmota, agregáty ledvinité, korovité, v hadcích tvoří i konkrece

2,10 až

2,30

výplň puklin kyselých a neutrálních efuzív, opálové schránky mikrofosilií tvoří některé silicity

 

 

S

 

U

 

L

 

F

 

I

 

D

 

Y

 

pyrit

 

 

světle žlutá, vryp zelenočerný

 

 

 

kovový

 

 

 

 

nedokonalá

 

6 až

6,5

idiomorfní krystaly krychlového tvaru, agregáty zrnité, radiálně paprsčité nebo tvoří povlaky

 

5,00 až

5,20

 

ve všech typech hornin jako akcesorický nerost, primární nebo jako impregnace v okolí rudních žil, ve fylitech, chloritových a mastkových břidlicích, jako impregnace fosilií

 

 

 

pyrhotin

 

 

bronzově žlutá, vryp šedočervený

 

 

kovový

 

nedokonalá

 

4

tabulkovitý, sloupcovitý, agregáty zrnité až celistvé, někdy i lístkovité

 

4,58 až

4,77

akcesorický minerál méně hojný než pyrit, hlavně v bazických magmatitech (v gabru), v metamorfitech, zvláště v amfibolitu

 

 

chalkopyrit

mosazně žlutá, pestře nabíhá, vryp žlutočerný

 

 

kovový

 

 

nedokonalá

 

3,5 až

4

izometrická zrna, agregáty zrnité až celistvé

 

4,00 až

4,30

jako akcesorie v různých magmatitech, hlavně v gabru, v některých sedimentech a metamorfitech na rudních žilách nebo v jejich okolí jako impregnace

      

       magnetit

 

 

šedočerná

kovový

 

neštěpný

 

5,5 až

6

izometrická zrna, často oktaedrické krystaly, agregáty zrnité nebo celistvé

 

4,90 až

5,20

v metamorfitech a bazických magmatitech jako akcesorie, těžký nerost klastických sedimentů, důležitá Fe ruda

 

       

       granát

 

hnědočervená, červenofialová, medově hnědá (zelená)

skelný

 

 

neštěpný

 

 

6,5 až

7,5

izometrická zrna, často krystalově omezená (dvanáctistěn apod.)

 

 

3,58 až

3,86

v metamorfitech, zejména v eklogitu a granulitu, ve svorech a rulách (spíše v pararulách), amfibolitech, kontaktně metamorfovaných vápencích a jako akcesorický minerál v žulách a pegmatitu

 

 

      turmalín

 

 

složitý alumosilikátB, a kationty Fe, Na, Al, Mg, Li

 

 

černá (existují i různé zbarvené turmalíny)

 

 

skelný až

smolný

 

 

 

 

nedokonalá

 

 

7 až

7,5

 

sloupcovitý až jehlicovitý, krystaly podélně rýhované,

 

agregáty radiálně paprsčité

 

3,15 až

3,25

v pegmatitu, aplitu a kyselých žulách, méně v regionálních metamorfitech (svory),

jako těžký minerál přítomen v klastických sedimentech

 

 

     olivín

někdy příměs Ca, Mn, Ni

 

žlutozelená, při oxidaci červenohnědá

 

skelný

 

dobrá

 

6,5 až

7

krátce prizmatický a tabulkovitý, agregáty zrnité

 

3,22 až

3,34

jako akcesorie v čediči, někdy i jako zrnité agregáty kulovitých tvarů (olivinové koule), v gabru nebo jako hlavní nerost peridotitu

 

     analcim

     (foid)

bílá, narůžovělá, šedá

 

skelný

 

neštěpný

 

5 až

5,5

nepravidelně omezená zrna, agregáty zrnité

 

2,24 až

2,31

běžný nerost v některých bazických vulkanitech (čedič), i jako výplň puklin a mandlí, v základní hmotě těšínitu, ojediněle v amfibolitech

 

Horniny

Vy Us Pr

Název

Chemické složení

Barva

Lesk

Štěpnost

Tvrdost

Mohsova

Habitus

Hustota

[g.cm-3]

Hlavní výskyt a příklady

 

 

 

 

 

 leucit

 (foid)

 

 

bílá, šedá

skelný

až matný

 

neštěpný

5,5 až

6

nepravidelná zrna, izometrické krystaly v dutinách efuziv

 

2,48

v čediči a podobných horninách, ve fonolitu, v jejich lávách a tufech např. na Vesuvu

 

 nefelin

 (foid)

 

světle šedá, nazelenalá až nažloutlá

mastný

skelný

 

nezřetelná

5,5 až

6

krátce sloupcovitý, tabulkovitý, agregáty zrnité

2,56 až

2,66

neovulkanity Českého středohoří a Doupovských hor (fonolity apod.), též v plutonitech syenitového magmatu

 

 modalit

 (foid)

světle až tmavě modrá

skelný

až mastný

dobrá

5 až 6

izometrická zrna, agregáty zrnité

2,27 až

2,33

neovulkanity Českého středohoří a Doupovských hor (provází nefelin)

 

 

 

 

 aragonit

 (od kalcitu se liší    krystalovou strukturou)

 

bývá příměs Sr, Fe, Mn, Zn a Pb (do 1%)

 

bílá, světle žlutá až okrová

skelný

nedokonalá

 

3,5 až

4

sloupcovitý, agregáty jehlicovité a vláknité, radiálně paprsčité a krápníkovité

 

2,95 až

3,20

horniny vysrážené z pramenů obsahujících rozpuštěný  (travertin), v jílech, tvoří pevné schránky některých žijících i fosilních organismů

 

 

 sádrovec

bezbarvý, bílá, žlutá, šedá, načervenalá

perleťový,

hedvábný,

skelný

 

velmi

dokonalá

 

1,5 až

2

tabulkovitý, sloupcovitý, agregáty zrnité, vláknité a šupinkaté

 

2,20 až

2,40

evapority, ve slínech, jílech, karbonátových sedimentech, v zóně zvětrávání např. na puklinách jílovitých břidlic

 

 

 anhydrit

 

namodralá, šedá, bílá, bezbarvý

 

perleťový,

skelný

 

velmi

dokonalá

 

3 až

3,5

sloupcovitý nebo tabulkovitý, agregáty zrnité nebo vláknité

2,90 až

3,00

v evaporitech doprovází sádrovec

 

 

 baryt

 

bílá, šedá, načervenalá, namodralá

 

perleťový

až mastný

 

dokonalá

 

3 až

3,5

tlustě tabulkovitý, agregáty zrnité, lupenité, vzácné i vláknité

4,30 až

4,70

na hydrotermálních žilách s kalcitem, křemenem a sulfidy, ve slínu a jílu často jako konkrece nebo tmel klastických sedimentů

 

 

 halit

 (sůl kamenná)

 

bezbarvý, bílá, šedá, namodralá

 

skelný

 

dokonalá

 

2

izometrická zrna, agregáty zrnité a vláknité

2,10 až

2,30

zvláště v jílech a slínech, většinou spolu se sádrovcem, anhydritem a dolomitem tvoří ložiskové polohy

 

 

 glaukonit

 (jílový nerost)

 

sytě zelená, modrozelená

 

matný

 

nedokonalá

2 až

2,5

nepravidelná, kulovitá zrnka, agregáty mikrokrystalické

2,20 až

2,90

v klastických sedimentech mořského původu (hlavně v pískovcích) a některých pelitech a vápencích

 

 

 

 

 serpentin

 (jílový nerost)

 antigorit

 chryzotil

za Mg bývá Fe, Mn, Ni (do 1%)

zelená, žlutozelená až černozelená

 

matný,

hedvábný

dokonalá

antigorit

 

nedokonalá

chryzotil

 

3 až 4

antigorit: mikrošupinkatý, makroskopicky celistvý

 

chryzotil: vláknitý, agregáty vláknité

2,50 až

2,60

hlavní nerost serpentinitu (hadce), chryzotil často vyplňuje pukliny, jeho vlákna jsou postavena kolmo ke směru puklin (azbest

 

Horniny

Vy Us Pr

Název

Chemické složení

Barva

Lesk

Štěpnost

Tvrdost

Mohsova

Habitus

Hustota

[g.cm-3]

Hlavní výskyt a příklady

 

 

 

 

 

 mastek

bílá, žlutobílá až nahnědlá

 

mastný, perleťový

 

velmi

dokonalá

 

1

lístkový, agregáty šupinkaté, lupenité, ohebný, ne však pružný

 

2,58 až

8,83

v nízce metamorfovaných břidlicích (mastkových a chloritových)

 

 sillimanit

 

 

    

bílá až žlutošedá

 

hedvábný

 

dokonalá

 

6 až

7,5

vláknitý, jehlicovitý, agregáty stébelnaté až plstnaté

 

3,23 až

3,27

V biotiticko-sillimanitických pararulách (někdy tvoří hedvábně lesklé pecičky), méně v granulitu

 

 

 

 andalusit

 

    

šedorůžová až fialová

 

skelný

 

nedokonalá

 

7,5

sloupcovitý až jehlicovitý, izometrický

 

3,13 až

3,22

ve svorech, v kontaktních břidlicích (chyastolitické)v v pegmatitu až decimentrových rozměrů

 

 

 

 disten

 (kyanit)

 

modrá až šedomodrá

perleťový až skelný

velmi

dokonalá

4 a 7!

ve dvou

směrech

tabulkovitý, destičkovitý

 

3,53 až

3,65

hlavně ve svorech a některých granulitech, ojediněle v eklogitu

 

 

 staurolit

 

červenohnědá až hnědočerná

skelný

dobrá

7 až

7,5

sloupcovitý, srostlice ve tvaru kříže

3,74 až

3,83

typický minerál svorů, často spolu s granátem

 

 

 cordierit

modrofialová až zelenošedá

 

skelný

 

dobrá

 

7 až 7,5

izometrický až krátce sloupečkovitý, agregáty zrnité

2,53 až

2,59

v rulách, migmatitech, a kontaktních rohovcích

 

 

 magnezit

 

 

 

bílá, žlutobílá až šedá

 

skelný až

matný

 

velmi

dokonalá

 

4 až

4,5

agregáty hrubě až středně zrnité nebo celistvé

 

2,90 až

3,10

metasomatické žíly v metamorfitech nebo hlízy v některých serpentinitech

 

 

 aktinolit

 (amfibol)

 

 

světle až tmavě zelená

 

 

 

skelný až

hedvábný

 

 

 

dokonalá

 

 

5,5 až

6

tence sloupečkovitý, jehlicovitý až vláknitý, agregáty paprsčité nebo vláknité, aktinolitové někdy zplstnatělé

 

 

2,90 až

3,10

aktinolit: v břidlicích altinolitových, mastkových a chloritových, vedlejší součást serpentinitu

 

tremolit: především v krystalických vápencích, v mastkových břidlicích a serpentinitu

 

 tremolit

 (amfibol)

 

bílá až šedobílá

 

 grafit

 

šedá až šedočerná

 

kovový

 

velmi

dokonalá

 

1

celistvý, šupinkatý až tence tabulkovitý

 

2,09 až

2,23

V metamorfitech (krystalických vápencích, rulách, fylitech a kvarcitech, na tuhových ložiskách

 

 

 

 epidot

 

světle až tmavě zelená, černozelená

 

skelný

 

dokonalá

 

6 až 7

sloupečkovitý, agregáty zrnité až paprsčité

 

3,38 až

3,49

V amfibolitu, zelených břidlicích, v plutonitech (ašská žula, na puklinách granodioritu Brněnského masívu)

S

 

S

 

S