Spolupráce s praxí >>>

SPOLUPRÁCE S PRAXÍ V OBLASTECH:

Zaměstnanci Ústavu geotechniky při Vysokém učení technickém Brně se kromě vzdělávání věnují i odborné a vědecké činnosti. V rámci vědecké činnosti se podílejí na řadě projektů vypisovaných Grantovou agenturou ČR, MŠMT apod. Nedílnou součástí jejich práce je i odborná činnost.

Pro názornost jsou dále uvedeny vybrané ukázky z praxe, na kterých se podíleli zaměstnanci Ústavu geotechniky FAST VUT v Brně.

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE
Degradace stavebních materiálů - Karlův most (Dr. Pospíšil)
Karlův most IV. Oblouk – degradace pískovce
XIV. Oblouk – výkvěty na opuce Plošná distribuce prvků


INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
IG průzkum sesuvu na silnici II/415 (Doc. Paseka)
Sesuv – Trnové pole Laboratorní rozbor
Odlučná oblast sesuvu Křivky zrnitosti


INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Havárie Vírského oblastního vodovodu,štola Švařec-Běleč I (Ing. Glisníková)
Trasa štolových přivaděčů VOV Náčrt svahových poruch
Mapa plošného rozložení gradientů REHZ - VDV Geolog. řez a izoomický pseudořez Metoda VES


MECHANIKA ZEMIN - LABORATOŘ
Analýza brněnského jílu (Mgr. Erbenová)
Příprava rekonstituovaného vzorku Vzorek pro triaxiální zk.
Vyhodnocení triaxiální zkoušky Výsledky laboratorních zkoušek


ZEMNÍ KONSTRUKCE
Prognóza chování zem. tělesa za mostní opěrou (Ing. Miča)
Most na D47 – násyp za opěrami Síť / Deformace násypu
Analýzy pórových tlaků Analýza  sedání v čase


ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Zajištění stavební jámy (Doc. Masopust)
Stavební jáma


ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Sanace pilířů č. 8 a 9 Karlova mostu (Doc. Masopust)
Sanace pilířů Sanace pilířů
Sanace pilířů


PODZEMNÍ STAVBY
VMO Dobrovského (Doc. Weiglová)
Pohled na portál Pohled do štoly
Podélný profil


PODZEMNÍ STAVBY – MĚŘENÍ IN-SITU
VMO Dobrovského (Doc. Weiglová ve spolupráci s firmou INSET)
Měření in-situ


PODZEMNÍ STAVBY – FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ
VMO Dobrovského (Doc. Weiglová)
Model tunelu Model tunelu
Detail vystrojení profilu Způsob zatěžování modelu

 

SLUŽBY NABÍZENÉ ÚSTAVEM GEOTECHNIKY

Poradenská a konzultační činnost
 
Inženýrskogeologický průzkum pro občanskou a průmyslovou výstavbu, trasy dálnic a rychlostních komunikací a vodní stavby.
 
Průzkumy zaměřené na poznání příčin poruch objektů včetně ideového návrhu sanačních opatření.
 
Odborná pomoc při řešení geotechnických problémů spojených s výstavbou nových konstrukcí, resp. při rekonstrukcích jak pozemních konstrukcí, tak podzemních staveb či zemních konstrukcí.
 
Zjišťování stability území náchylných k sesouvání, včetně návrhu sanace a jejího sledu.
 
Posudky týkající se geotechnických aspektů poruch u pozemních, podzemních, zemních a skalních staveb a konstrukcí.
 
Prognózy chování prostředí ovlivněného stavbou.
 
Materiálový průzkum historických kamenných konstrukcí.
 
Supervize metodiky a provádění stavebně historického průzkumu kamenných konstrukcí.
 
Průzkum a stanovení příčin degradace stavebních materiálů historických a inženýrských staveb.
 
Poradenská činnost při aplikaci stavebního a dekoračního kamene při rekonstrukcích a na novostavbách.
Laboratorní zkoušky a matematické modelování
 
Všechny typy zkoušek mechaniky zemin: fyzikálně index. zk. (vlhkost, zrnitost, konzistenční meze, objemová hmotnost, hustota pevných částic, obsah uhličitanů, obsah org. látek, ekvivalent písku) a mechanické zkoušky (smykové parametry zemin a stanovení pórových tlaků, zkoušky pro zadanou dráhu napětí z tzv. neporušených nebo rekonstituovaných vzorků zemin, stlačitelnost s rekonsolidací a bez rekonsolidace, zhutnitelnost dle Proctora (standard i modifikovaný), CBR, součinitel filtrace, minimální a maximální objemová hmotnost, parametr míry zhutnění „C“, časový průběh konsolidace, prosedavost, bobtnavost, bobtnací tlak, smrštitelnost.
 
Základní zkoušky a stanovení mechaniky hornin v laboratoři (objemová hmotnost, pevnost v jednoosém tlaku a tahu, pevnost v příčném tahu – Brazil, přetvárnost, tvrdost) a in situ (Schmidtovo kladívko).
 
Pro řešení složitých úloh geomechaniky nabízíme modelování ve stendu pomocí ekvivalentních materiálů, tzv. fyzikální modelování.
 
Matematické modelování pro řešení všech geotechnických problémů pomocí softwarů: Plaxis 2D, Ribtec-Tunnel 2D (metoda konečných prvků), FLAC-2D, 3D (metoda konečných diferencí).