Věda a výzkum >>>

PŘEHLED VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ÚSTAVU

GA ČR - Grantová agentura České republiky

MPO ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 
Projekt OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0410 "Inovace předmětů navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství"

Výzkumný záměr MSM 0021630519 „Progresivní, spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“

Projekt ESF č. CZ.04.103/3.2.15.2/0292 „Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů“

Projekt FRVŠ reg. č. 2927/2006/A/b „Modernizace učeben pro výuku matematiky a geotechniky“

Rozvojový projekt MŠMT „Systém celoživotního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě“

Projekt FRVŠ č. pr. 535 "Tvorba elektronických učebních textů předmětu technolitologie"

Projekt FRVŠ č. pr. 1715 "Tvorba elektronických účebních textů pro Mechaniku zemin a Zemní konstrukce"

Projekt FRVŠ č. pr. 1712 "Elektronické učební texty pro Mechaniku hornin a Inženýrskou geologii"

Projekt v rámci dvoustranné česko - slovenské spolupráce reg. č. 329 „Geotechnické aspekty bezpečnosti dopravních staveb při jejich navrhování, provádění a provozu"

Výzkumný záměr reg. č. CEZ:J22/98:261100007 „Teorie, spolehlivost a mechanizmus porušování staticky a dynamicky namáhaných nosných stavebních konstrukcí“
 

TA ČR - Technologická agentura České republiky

VUT v Brně - Vysoké učení technické v Brně

Zahraniční projekty